အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ရန္ကုန္ရံုးလိပ္စာ

ရံုးခ်ဳပ္

 • နံပါတ္ ၅၄၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ န၀ေဒးအနီး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
 • အီးေမးလ္ –
 • ဖုန္း – ၉၅ ၁ ၆၅၇၀၆၆၊ ၆၅၇၀၆၇
 • ဖက္စ္ – ၉၅ ၁ ၆၆၁၅၄၈

ရန္ကုန္ရံုး ၁

 • လိပ္စာ
 • အီးေမးလ္ –
 • ဖုန္း –
 • ဖက္စ္ –

ရန္ကုန္ရံုး ၂

 • လိပ္စာ
 • အီးေမးလ္ –
 • ဖုန္း –
 • ဖက္စ္ –

မႏၲေလးရံုးလိပ္စာ

ရံုးခ်ဳပ္

 • လိပ္စာ
 • အီးေမးလ္ –
 • ဖုန္း –
 • ဖက္စ္ –

မႏၲေလးရံုး ၁

 • လိပ္စာ
 • အီးေမးလ္ –
 • ဖုန္း –
 • ဖက္စ္ –

မႏၲေလးရံုး ၂

 • လိပ္စာ
 • အီးေမးလ္ –
 • ဖုန္း –
 • ဖက္စ္ –